การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการสั่งยาในเด็กที่แผนกผู้ป่วยนอก: Part 1
(Rational Drug Use and Prescription at Pediatric Ambulatory Setting)

แพทย์หญิงศศิวรา บุญรัศมี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

References

 1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการ; 2558.
 2. Yewale VN, Dharmapalan D. Promoting appropriate use of drugs in children. Int J Pediatr 2012;2012:5.
 3. King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GKP. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD006821.
 4. Malesker MA, Callahan-Lyon P, Ireland B, Irwin RS, Adams TM, Altman KW, et al. Pharmacologic and nonpharmacologic treatment for acute cough associated with the common cold: chest expert panel report. Chest 2017;152:1021-37.
 5. Oduwole O, Udoh EE, Oyo‐Ita A, Meremikwu MM. Honey for acute cough in children. Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD007094.
 6. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็กแห่งประเทศไทย. แนวทางการ รักษาโรคติดเชื้อเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัย; 2556.
 7. Pappas DE, Hendley JO. The common cold and decongestant therapy. Pediatr Rev 2011;32:47-54.
 8. AlBalawi ZH, Othman SS, Alfaleh K. Intranasal ipratropium bromide for the common cold. Cochrane Database of Syst Rev 2013;6:CD008231.
 9. van Driel ML, Scheire S, Deckx L, Gevaert P, De Sutter A. What treatments are effective for common cold in adults and children? BMJ 2018;363:k3786.
 10. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over‐the‐counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database of Syst Rev 2014;11:CD001831.
 11. Wald ER, Applegate KE, Bordley C, Darrow DH, Glode MP, Marcy SM, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics 2013;132:e262.
 12. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, Ganiats TG, Hoberman A, Jackson MA, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2013;131:e964.
 13. Rosa-Olivares J, Porro A, Rodriguez-Varela M, Riefkohl G, Niroomand-Rad I. Otitis media: to treat, to refer, to do nothing: a review for the practitioner. Pediatr in Rev 2015;36:480-88.
 14. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2012;55:e86-102.
 15. Shaikh N, Swaminathan N, Hooper EG. Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children: a systematic review. J Pediatr 2012;160:487-93.
CREDIT

ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม

Web Content

กรณ์วรัตน์ นิลชาติ

Graphic Design

ธนากร สะอาดดี

Software Engineer