1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2.ลงทะเบียนขอผลิตบทเรียน ปีการศึกษา 2565

3.ขั้นตอนการผลิตบทเรียน
  1. ลงทะเบียนขอผลิตบทเรียน (หัวข้อที่ 2)
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจรับเนื้อหาตามแบบฟอร์ม
  3. ผลิตบทเรียน
  4. วาดรูป / Animation ประกอบบทเรียน
  5. อาจารย์เจ้าของบทเรียนตรวจเนื้อหาบทเรียน
  6. กรรมการตรวจประเมิน
  7. อาจารย์เจ้าของบทเรียนปรับแก้ตามคำแนะนำจากกรรมการตรวจประเมิน
  8. เบิกจ่ายทุนอุดหนุน (โอนเข้าบัญชีเจ้าของบทเรียนโดยงานคลัง)
  9. เปิดใช้งานบทเรียน

4.บทเรียนที่ผลิตเสร็จ ประจำเดือน
month_report

1.สถานะการผลิต

2.บทเรียนที่ผลิตเสร็จแล้ว


1.กรรมการตรวจประเมินบทเรียน