กิจกรรมต่อเนื่องแพทยศาสตรศึกษา

 
HOME
ภาควิชา

 

สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน

สำหรับ การประมวลผล CME เป็นรายบุคคล
รหัสอาจารย์ :  
ภาควิชา :  
     
เริ่มจากวันที่ : เลือกวันที่     ถึงวันที่  เลือกวันที่       วัน - เดือน - ปี (คศ)
     
 

 

 

 

 

งานแพทยศาสตรศึกษา  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์