PSU Care

PSU Care

https://psu.care/

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

เรียนออนไลน์ 100% จนสิ้นสุดภาคการศึกษา 2563

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

เรียน รายวิชา ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ (Digestive …

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่3

สรุปการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 3  ระหว่าง…

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เรียนและปฏิบัติงานตามตารา…

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เรียนและปฏิบัติงานตามตารา…

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ม.อ…

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1,2

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1,2

เรียนออนไลน์ 100% จนสิ้นสุดภาคการศึกษา 2563

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3

เรียนออนไลน์ 100% จนสิ้นสุดภาคการศึกษา 2563

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลสมทบ ตามปกต…