สรุปการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม 2564

1.กลุ่มเรียนรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 2 (Community Medicine II)  เรียนรูปแบบออนไลน์ 100%
2.รายวิชาเลือก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
2.1 กลุ่มเลือกเรียน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ, ยาและสุขภาพ และบทนำชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เรียนรูปแบบออนไลน์
2.2 กลุ่มเลือกเรียน 5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาอณูวิทยาในทางการแพทย์, การแปลผลโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ, การแปลผลทางโลหิตวิทยา และพื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาคเรียนในห้องปฏิบัติการ โดยปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเรียนการสอน
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

1.วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ

2.มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

3.ผู้เรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเรียน

4.เว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

5.นักศึกษาที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ได้รับการกักตัวและการตรวจคัดกรองตามมาตราการจังหวัด