ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลสมทบ ตามปกติ 

 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา