นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลสมทบ ตามปกติ

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รายละเอียดดังประกาศคณะฯ