นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เรียนและปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียนปกติ

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ รายละเอียดดังประกาศคณะฯ