มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควมคุมการแพร่ระบาทของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา