รหัสครุภัณฑ์ : 57-0418-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น Wireless patient simulator SIM man 3G (Essential bleeding)Essential Bleeding Manikin (Wireless Patient Simulator SimMan 3G)
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด