รหัสครุภัณฑ์ : 57-0496-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกเจาะช่องปอด Decompression Trainer (Chest Drain&Needlel)
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด