รหัสครุภัณฑ์ : 59-1083-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประมวลผลทีมฝึกปฏิบัติSimMan 3G Patient Simulator with Quality Debriefing
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล