วันนี้ 63 ครั้ง ทั้งหมด 504892 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
Medical Education Research หน้าหลัก

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2532

1

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อการประเมินผลด้วยวิธี OSCE
ผกามาศ สงวนไทร, สุกรีพันธ์ พันธุ์ศิริ, มยุรี วศินานุกร  » ABSTRACT FILE