วันนี้ 65 ครั้ง ทั้งหมด 504894 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2533

1

การศึกษาความวิตกกังวลของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อการสอบ MCQ และ OSCE   
:ผกามาศ สงวนไทร, มยุรี วศินานุกร, สุกรีพันธ์ พันธุ์ศิริ  » ABSTRACT FILE