วันนี้ 67 ครั้ง ทั้งหมด 504896 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
Medical Education Research หน้าหลัก

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2534

1

ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อการเรียนแบบบูรณาการ  
: มยุรี วศินานุกร, ผกามาศ สงวนไทร
» ABSTRACT FILE

2

การใช้เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ในรายวิชา บูรณาการวิทยาศาสตรการแพทย์  
: ผกามาศ สงวนไทร » ABSTRACT FILE