วันนี้ 70 ครั้ง ทั้งหมด 504899 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2533

1

การพัฒนาการเรียนการสอน  
: อานุภาพ เลขะกุล, ผกามาศ สงวนไทร » ABSTRACT FILE

2

Opinions and Attitudes of Facilitators about Problem-based Learning in Conventional Curriculum
Prince of Songkla University  Experience   
: อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

3

 ภูมิหลังของนักศึกษาแพทย์ที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา
: อานุภาพ เลขะกุล, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, ผกามาศ สงวนไทร อุ่นใจ กออนันตกุล  » ABSTRACT FILE