วันนี้ 46 ครั้ง ทั้งหมด 504875 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Fetal membrane model for amniotomy training  
หเทิญ ถิ่นธารา  » ABSTRACT FILE

2

Learning Styles of Medical Students in Prince of Songkla University
อานุภาพ เลขะกุล » ABSTRACT FILE

3

Modified Essay Question (MEQs) as Tracers for Integrated Cognitive Competencies of Sixth-year Medical   Students
อานุภาพ เลขะกุล, สุกัญญา พินัยกุล » ABSTRACT FILE    

4

Opinions and Attitudes of Facilitators about PBL Compound with Conventional Curriculum : The Prince of Songkla University
อานุภาพ เลขะกุล, รสิกร หนูเกลี้ยง » ABSTRACT FILE

5

Progress Test as Formative Evaluation in Teaching Clinical Hematology
อานุภาพ เลขะกุล » ABSTRACT FILE

6

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ในระหว่างการศึกษา  
อานนท์ วิทยานนท์, หัชชา ศรีปลั่ง, กันยิกา ชำนิประศาสน์, เมธินี ไหมแพง, มัลลิกา สุสานนท์  » ABSTRACT FILE

7

การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโดยองค์รวม และเวชจริยธรรม ด้วยวิธีการ problem-based learning    
 โสภณ ชีวะธนรักษ์  » ABSTRACT FILE

8

การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลา
โสภิณ แก้วสลับศรี, อัษฎาพร แกล้วทนงค์, ศรีรัตน์ ศิริพันธ์  สาทิพย์ ทองนวล  » ABSTRACT FILE

9

การใช้เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ในรายวิชา บูรณาการวิทยาศาสตรการแพทย์
ผกามาศ สงวนไทร  » ABSTRACT FILE

10

ความคิดเห็นของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านต่อการฝึกอบรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 เมธินี ไหมแพง, หัชชา ศรีปลั่ง, สุภาพรรณ จิตต์โสภณ, กันยิกา ชำนิประศาสน์  » ABSTRACT FILE

11

ความคิดเห็นต่อรายวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สุกัญญา พินัยกุล,จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, สุวรรณภา ทวีสินธ์  » ABSTRACT FILE

12

ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหว่างปรีคลินิกกับชั้นคลินิก
หัชชา ศรีปลั่ง, กันยิกา ชำนิประศาสน์, เมธินี ไหมแพง,   อานนท์ วิทยานนท์, มัลลิกา สุสานนท์  » ABSTRACT FILE

13

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความสามารถยอมรับ (Acceptability index : AI) กับค่าดัชนีความยาก (Level of difficulty : P) ของข้อสอบเบ็ดเสร็จชนิดเลือกตอบ
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, อานุภาพ เลขะกุล, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, อุ่นใจ ก่ออนันตกุล  » ABSTRACT FILE

14

ความเห็นต่อการเรียนวิชาการสัมผัสชีวิตแพทย์ (Clinical immersion) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2  
กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์, สุวรรณภา ทวีสินธ์  » ABSTRACT FILE

15

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลกในสายตาของ นักศึกษาแพทย์  
สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, อุ่นใจ ก่ออนันตกุล, อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

16

ผลสำเร็จในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการจัดอบรมการเขียนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ  
อัษฎาพร แกล้วทนงค์, โสภิณ แก้วสลับศรี, ศรีรัตน์ ศิริพันธ์, สาทิพย์ ทองนวล  » ABSTRACT FILE

17

เจตคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวรรณภา ทวีสินธ์  » ABSTRACT FILE

18

โครงการประสบการณ์กลุ่ม "จิตวิทยาแห่งความเข้าใจ"   
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2543