วันนี้ 49 ครั้ง ทั้งหมด 504878 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Recruiting and teaching load of problem-base learning (PBL) facilitators for a hybrid PBL curriculum  
: the Prince of Songkla University experience   
อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

2

Carrying Problem-Based Learning into the Clinical Clerkship : Clinical Reasoning Tutorial (CRT) in the New PSU Medical Curriculum
อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

3

Impact of training PBL facilitators and perception of facilitators' roles
อานุภาพ เลขะกุล » ABSTRACT FILE

4

การจัดหาและเตรียมผู้ป่วยมาตรฐานสำหรับการสอนทักษะการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
อัษฎาพร แกล้วทนงค์, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล,   ฐิติมา สุนทรสัจ  » ABSTRACT FILE

5

การประยุกต์ใช้ Appreciation Influence and Control ในการพัฒนานักศึกษา
อานนท์ วิทยานนท์, กันยิกา ชำนิประศาสน์  » ABSTRACT FILE

6

การผลิตโปรแกรมฐานข้อมูลคะแนนนักศึกษาแพทย์ด้วยโปรแกรม Access 97
บุญโรม สุวรรณพาหุ » ABSTRACT FILE

7

ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในชั้นปรีคลินิก  
โอสรี อัครบวร, วันมาตา ขจรเดชกุล, วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์  » ABSTRACT FILE

8

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ตามโครงการรับจากผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี ที่มีผลต่อการศึกษาแพทยศาสตร์  
ผกามาศ สงวนไทร, รสิกร หนูเกลี้ยง, อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

9

ทัศนคติต่อการประเมินเจตคติของนักศึกษาแพทย์ ขณะปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์   
กลอยใจ คำคง, สงวนสิน รัตนเลิศ  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2544