วันนี้ 50 ครั้ง ทั้งหมด 504879 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Exploratory Factor Analysis of Students' Ratings for Course Evaluation in Problem-Based Learning Curriculum
อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

2

Factors Motivating Students in the Choice of Medicine as a Career
อานุภาพ เลขะกุล, รสิกร หนูเกลี้ยง  » ABSTRACT FILE

3

How do Medical Students use Self-Directed Learning in PBL Curriculum
โอสรี อัครบวร, ฐิติมา หาญสมบูรณ์, ปริญญา ญานพิสิฐกุล, ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬ  » ABSTRACT FILE

4

Opportunity to Improve English Competency of Medical Student : A Pilot Trial in PBL Classes  
ผกามาศ สงวนไทร, กันยิกา ชำนิประศาสน์, อานุภาพ เลขะกุล  » ABSTRACT FILE

5

Students' Opinions on History of Medicine Course in the PSU Innovative Medical Curriculum.
อานุภาพ เลขะกุล, อัษฎาพร แกล้วทนงค์  » ABSTRACT FILE

6

การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของหมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
โสภิณ แก้วสลับศรี, ศรีรัตน์ ศิริพันธ์   » ABSTRACT FILE

7

การใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
อัษฎาพร แกล้วทนงค์  » ABSTRACT FILE

8

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวรรณภา ทวีสินธ์  » ABSTRACT FILE

9

ความต้องการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   
สาทิพย์ ทองนวล  » ABSTRACT FILE

10

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการสอบชนิด objective structured clinical examinal (OSCE) ในการสอบประมวลความรู้   
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, สุกัญญา พินัยกุล, อานุภาพ เลขะกุล   » ABSTRACT FILE

11

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อการแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
พิมพ์ศิริ ศรีพงษ์พันธุ์, ธนวรรธน์ ฟองศรี, วีนัส ตันอารีย์, แสงเดือน กุดกันยา, ชำนาญ ไทยด้วง, ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์, นิกร แซ่กวน
 
» ABSTRACT FILE

12

ทัศนะของผู้เรียนและผู้สอนต่อการเรียนบูรณาการในชั้นคลินิก
โอสรี อัครบวร, จุมพล ยกชู, คุณากร ภูรีเสถียร, วิธู พฤกษนันต์   » ABSTRACT FILE

13

ปัจจัยในการเลือกเรียนแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์   
 นวรัตน์ มานะ, พรรณเพ็ญ อุตตมะกุล, กันยิกา ชำนิประศาสน์   » ABSTRACT FILE

14

ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ  
สิทธิโชค อนันตเสรี, ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์, ธนะรัตน์ บุญเรือง, นิรันดร์ เกียรติศิริโรจน์, บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ, สุรินทร์ จุติดำรงพันธ์
» ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2545