วันนี้ 52 ครั้ง ทั้งหมด 504881 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Correlation between Comprehensive Examination Step I Score and Phase II GPA and Year 4 Grade Point of Medical Students   in Problem-Based, Curriculum, Prince of Songkla University
อานุภาพ เลขะกุล » ABSTRACT FILE

2

การจัดการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อานุภาพ เลขะกุล » ABSTRACT FILE

3

การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รสิกร หนูเกลี้ยง, กรมาศ สงวนไทร  » ABSTRACT FILE

4

การประเมินความรู้รายวิชากุมารเวชศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยออกข้อสอบแบบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ)  
วนพร อนันตเสรี, กิจจา ปานะบุตร, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, อภิรดี แซ่ลิ่ม » ABSTRACT FILE

5

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ปี 2 ต่อกิจกรรม "ตามรอยวัฒนธรรมจริยธรรมสัญจร" ในรายวิชา พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อานุภาพ เลขะกุล, กันยิกา ชำนิประศาสน์, สุกัญญา พินัยกุล, วลัยลักษณ์ อัดซิ้น  » ABSTRACT FILE

6

ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต  
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์  » ABSTRACT FILE

7

คุณภาพของโจทย์ปัญหา สำหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สุวรรณภา ทวีสินธ์  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2546