วันนี้ 54 ครั้ง ทั้งหมด 504883 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

Attitudes Towards Psychiatry of Medical Students who Learned in a New Curriculum
พิเชฐ อุดมรัตน์, ชัชฎาภรณ์ ศรีพัฒนพิบูล,    จิราภรณ์ เพ็ชรพรรณ  » ABSTRACT FILE

2

Reliability and validity of modified essay question (MEQs) as assessment tool for Step III Comprehensive Examination for  sixth-year medical students  
อานุภาพ เลขะกุล, สุกัญญา พินัยกุล  » ABSTRACT FILE

3

การสอนภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์โดยใช้ผู้ป่วยและสถานการณ์จำลอง (Patient simulation for orthopaedic emergency)  
สิทธิโชค อนันตเสรี, อัษฎาพร แกล้วทนงค์ , จงดี สมไทย » ABSTRACT FILE

4

การอภิปรายผู้ป่วยกรณีศึกษาเรื่องภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ผ่านทางห้องเรียนเสมือน บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web-based case discussion via virtual classroom for orthopaedic emergency)
สิทธิโชค อนันตเสรี, ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม,  สาทิพย์ ทองนวล » ABSTRACT FILE

5

การใช้คอมพิวเตอร์notebookของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม, โสภิณ แก้วสลับศรี, สาทิพย์ ทองนวล  » ABSTRACT FILE

6

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
อัษฎาพร แกล้วทนงค์, อานุภาพ เลขะกุล, สิทธิโชค อนันตเสรี  » ABSTRACT FILE

7

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการส่งเสริมและธำรงสุขภาพ  
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, จิราภรณ์ เพ็ชรพร » ABSTRACT FILE

8

บทเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลีนิก ในห้องเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปิยรัตน์ สุรพฤกษ์, ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม  » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2547