วันนี้ 57 ครั้ง ทั้งหมด 504886 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
Medical Education Research หน้าหลัก

1

การจัด intensive course การเรียนการสอนทักษะการตรวจร่างกาย สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 3
พรเพ็ญ แสงถวัลย์1, สุกัญญา พินัยกุล2  » ABSTRACT FILE

2

การประเมินความรู้ จากการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 2 ชนิด Multiple Choice Questions (MCQ) ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ข้อสอบกลางแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค
สุกัญญา พินัยกุล สมชาย สุนทรโลหะนะกูล จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์  » ABSTRACT FILE

3

การศึกษาอัตราการเข้าศึกษาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก  ในห้องเรียนเสมือนระบบเปิด  
ปิยรัตน์ สุรพฤกษ์1 ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม2 ดลเหลาะ ริดโต2  » ABSTRACT FILE

4

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สื่อ CAI แบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์และแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน      
สิทธิโชค อนันตเสรี, โสภิณ แก้วสลับศรี, จงดี สมไทย » ABSTRACT FILE

5

การสอบ OSCE หัตถการทางการแพทย์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 : เปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินโดยอาจารย์แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ  
พรเพ็ญ แสงถวัลย์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์, รสิกร หนูเกลี้ยง  » ABSTRACT FILE

6

การใช้กล้องดิจิตอลในการบูรณาการการประกันคุณภาพการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน กับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์  
 ธนะรัตน์ บุญเรือง และคณาจารย์  » ABSTRACT FILE

7

การใช้ข้อสอบแบบ Key Features ในการประเมินทักษะการตัดสินทางคลินิก
สมชาย สุนทรโลหะนะกูล, สุกัญญา พินัยกุล, มยุรี วศินานุกร » ABSTRACT FILE

8

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์หลักสูตร พ.ศ. 2537 และหลักสูตร พ.ศ. 2544 (หลักสูตรปัจจุบัน) ต่อรายวิชาเลือกเสริมประสบการณ์  
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล » ABSTRACT FILE

9

ความตรงเชิงพยากรณ์ของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการถ่วงน้ำหนักรายวิชาที่เหมาะสม ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เจริญพร แก้วละเอียด, พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา » ABSTRACT FILE

10

ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ต่อรูปแบบการเรียนการสอน e-learning ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     
จงดี สมไทย, สิทธิโชค อนันตเสรี, อัษฎาพร แกล้วทนงค์ » ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2548