วันนี้ 53 ครั้ง ทั้งหมด 504882 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

MEDICAL STUDENTS’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD CANCER PAIN AND ITS MANAGEMENT     
Sasikaan Nimmaanrat, Temsak Phungrassami, Chatchai Prechawai  » ABSTRACT FILE

2

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “Learning How to Learn” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุดารัตน์ ชูสิงห์ , อัษฎาพร แกล้วทนงค » ABSTRACT FILE

3

ความสอดคล้องของทักษะที่พึงประสงค์จากการประเมินโดยการสอบรายยาว   
เจริญพร แก้วละเอียด , พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา » ABSTRACT FILE

4

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบประมวลความรู้กับคะแนนการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  เวชกรรมของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, สุกัญญา ศรีสวัสดิ์, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล » ABSTRACT FILE

5

การเปรียบเทียบการบันทึกการสอนบรรยายของอาจารย์โดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ Camtasia Studio4 กับการบันทึกด้วยกล้องวีดีทัศน์
โสภิณ แก้วสลับศรี , ดลเหลาะ ริดโต , จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ สิทธิโชค อนันตเสรี » ABSTRACT FILE

6

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ต่อการฝึกหัตถการเย็บแผลด้วยชุดฝึกหัตถการเย็บแผลในรายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด  
อัษฎาพร แกล้วทนงค์ , กลอยใจ คำคง, สิทธิโชค อนันตเสรี, อรรถพร ทวีกิจ » ABSTRACT FILE

7

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ต่อการนำความรู้และทักษะการทำหัตถการพื้นฐาน ในรายวิชาบทนำเวชศาสตร์คลินิก 2  ไปใช้ในการเรียนชั้นคลินิก
อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว , อัษฎาพร แกล้วทนงค์ » ABSTRACT FILE

8

ความสอดคล้องของทักษะที่พึงประสงค์จากการประเมินโดยการสอบรายยาว  
เจริญพร แก้วละเอียด , พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา » ABSTRACT FILE

9

ทัศนคติ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของนักวิชาการศึกษา     
สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ, อัษฎาพร แกล้วทนงค์, เจริญพร แก้วละเอียด » ABSTRACT FILE

10

ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ ที่จบการศึกษาปี 2546-2549
อัญชิษฐา บุญวิรัตน์, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์ » ABSTRACT FILE

11

เปรียบเทียบผิวหนังเทียมสำหรับฝึกเย็บแผลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ     
สิทธิโชค อนันตเสรี, อรรถพร ทวีกิ» ABSTRACT FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2551