วันนี้ 172 ครั้ง ทั้งหมด 577276 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

A comparison between four- and five-option multiple-choice questions for assessment of transfusion medicine in postgraduate medical training: a randomized study
Pairaya Rujirojindakul
Blood Bank and Transfusion Medicine, Department of Pathology,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand
»  ABSTRACT FILE / POSTER FILE

2

Academic administrators’ perception towards problem-basedlearning (PBL)
Koramas Sanguansai, Arnuparp Lekhakula, Somchai Sunthornlohanakul, Chitkasaem Suwanrath
Division for Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

3

An Analysis of Prince of Songkla University (PSU) Medical Students Preparations for the Thai National Medical Licensing Examination (TNMLE) Step I,II and III.
Sasikaan Nimmanrat1, Chatchai Prechawai 1 , Chitkasaem Suwanrath 2 , Srila Samphao 3 , Penny Singha 4 , Chulalak Rueangnarong 5 , Sudarat Shoosing 5 , Siriporn Klinthong 5 , Sukanya Srisawat 5 .
1 Department of Anesthesia, 2 Department of Obstetrics and Gynecology, 3 Department of Surgery, 4 Department of Ophthalmology, 5 Medical Education Unit,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand, 90110.
»   ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

4

Enhancing Student’s Knowledge Understanding in Spirit of Problem-based Learning (PBL) with Team-based Learning (TBL)
Arnuparp Lekhakula
Hematopoietic System and Biology of Neoplasia Block Committee,

Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University » ABSTRACT FILE

5

Evaluation of Problem-Based Learning workshop for the 2nd year medical students
Koramas Sanguansai, Arnuparp Lekhakula, Somchai Sunthornlohanakul, Chitkasaem Suwanrath
Division for Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

6

Giving effective feedback to improve trainee communication skills
Krishna Suvarnabhumi and Wadee Amruklert
Prince of Songkla University
» ABSTRACT FILE

7

Medical students’ gap in confidence in palliative care competency
Sakon Singha1, Jarurind Pitanupong2, Sasikaan Nimmaanrat3
1Palliative care unit,2 Department of Psychiatry,3Department of Anaesthesiology,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla 90110, Thailand.
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE  

8

PBL from the facilitators' perspectives
Chulalak Rueangnarong, Somchai Suntornlohanakul, Koramas Sanguansai and Arnuparp Lekhakula
Division for Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

» ABSTRACT FILE

9

Pediatric resident medical records: points to improve
Piyawut Kreetapirom, Somchit Jaruratanasirikul, Nannapat Prupetchkaew
Prince of Songkla University, Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Hat Yai, Songkhla, Thailand.
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

10

The Use of Facebook: Prevalence and Effects of Facebook Addiction Disorder to Medical Students in PSU
Ngamchaliew P.
Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand.
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

11

Voices of Students in PBL at Prince of Songkla University
Assadaporn Kleawthanong, Somchai Suntornlohanakul, Koramas Sanguansaiand,Arnuparp Lekhakula
Division for Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

12

การติดตามนักศึกษาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
สุณิสา  มูเก็ม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE

13

การประเมินทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว,  สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE  

14

การประเมินทักษะความรู้ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลในข้อสอบแบบอัตนัยประยุกต์ (Modified essay question, MEQ) รายวิชาบทนำเวชศาสตร์คลินิก
อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE

15

การประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สุดารัตน์ ชูสิงห์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์
งานแพทยศาสตรศึกษา, งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

16

การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกำหนดน้ำหนักคะแนนรายวิชาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555-2556 กรณีศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เจริญพร  แก้วละเอียด , อารี  เมธีธรรมวัฒน์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ » ABSTRACT FILE / POSTER FILE

17

การเปรียบเทียบทักษะในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning : PBL) ของนักศึกษาแพทย์แยกตามโครงการสอบเข้า
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวรรณภา  ทวีสินธ์
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

18

ความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้จากการสอน OSCE
นายเจริญพร  แก้วละเอียด  นางสาวขนษร  อชิรปัญญากร » ABSTRACT FILE

19

ความคาดหวังและภาระงานของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ฐิติมา สุนทรสัจ1, กมลวิช เลาประสพวัฒนา1, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย1, สุภาพรรณ  จิตต์โสภณ1, นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว2 1หน่วยการศึกษาหลังปริญญา, 2หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ » ABSTRACT FILE

20

ความตรงตามสภาพของทักษะด้านความรู้กับหัตถการทางคลินิก
พรพิมล ปิลันธนาภรณ์, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

21

ความสัมพันธ์ของคะแนน OSCE วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์และคะแนน OSCE ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์กองกุมารเวชศาสตร์
วาสนา คชสิงห์, กิจจา ปานะบุตร, กมลวิช เลาประสพวัฒนา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

22

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบ key types และ MCQ ในรายวิชาบทนำจีโนมของมนุษย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555-2556
ณัฐพันธ์ ทัศวงศ์, กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์, พรพรต ลิ้มประเสริฐ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
» ABSTRACT FILE

23

ผลการจัดกิจกรรมโครงการ Intensive Course ของ Extern โดยการประเมินแบบเคิร์กแพทริค  
ปาริชาติ แซ่เบ๊, นายแพทย์ชัชชัย ปรีชาไว หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

24

สมรรถนะทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจริญพร แก้วละเอียด, ชนษร อชิรปัญญากร, เพลินพิศ วรรณพงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
» ABSTRACT FILE

25

อำนาจการพยากรณ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) และผลสอบความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก (NLE2) กับผลการสอบ
ประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (OSCE) ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พรพิมล ปิลันธนาภรณ์, สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE

26

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (Extern)
ชิดขวัญ แก้วจังหวัด, ปาริชาติ แซ่เบ๊, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2557