วันนี้ 174 ครั้ง ทั้งหมด 577278 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU Medical Education Research
Medical Education Research หน้าหลัก

1

การติดตามแพทย์ประจำาบ้านกุมารเวชศาสตร์หลังสำาเร็จ การฝึกอบรมวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาสนา  คชสิงห์, สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE / POSTER FILE

2

Modified Multiple true-false (MTF) format as a more suitable substitution of essay questions in an Introduction to Human

Genome course for first-year medical students
Sinitdhorn Rujirabanjerd, Pornprot Limprasert, Nattapant Thatsawong
Division for Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

» ABSTRACT FILE / POSTER FILE

3

การประเมินสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557
สุดารัตน์ ชูสิงห์, อัษฎาพร แกล้วทนงค์
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

4

การศึกษาผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชิดขวัญ แก้วจังหวัด และ สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

5

การสำารวจความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิชาการศึกษา
อัษฎาพร แกล้วทนงค์, กรมาศ สงวนไทร และ อานุภาพ เลขะกุล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

6

ข้อมูลก่อนรับเข้าทำนายความล้มเหลวในชั้นปรีคลินิก The pre-enrollment predictors of preclinic failure
ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, วรัญญา ศรีพิเชียร และ สุณิสา มูเก็ม
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  

7

ความก้าวหน้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พรพิมล ปิลันธนาภรณ์ และ สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

8

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ต่อการมีส่วนร่วมในการออกแบบจัดการเรียนการสอน รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, ชิดขวัญ แก้วจังหวัด และ พิชญานิน ชะโนวรรณ
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

9

ผลการจัดทำและนำเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์, ชิดขวัญ แก้วจังหวัด และ พิชญานิน ชะโนวรรณ
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

10

ผลสอบประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านทักษะทางคลินิก ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุกัญญา ศรีสวัสดิ์ และ สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

11

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษากลุ่มที่เรียน PBL โดยใช้ภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับ นักศึกษากลุ่มที่เรียน PBL โดยใช้ภาษาไทย ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุวรรณภา ทวีสินธ์
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

12

ภาระงานของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาล สงขลานครินทร์เปรียบเทียบระหว่างสาขาหลักกับสาขารอง
กมลวิช เลาประสพวัฒนา, กิตติภูมิ วรฉัตร, สุภาพรรณ จิตต์โสภณ, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย และ ฐิติมา สุนทรสัจ
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  

13

เจตคติต่อการสอนและความคิดเห็นของอาจารย์ ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ศิริพร กลิ่นทอง และ จิตเกษม สุวรรณรัฐ
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

14

A Survey of Cardiopulmonary Resuscitation Training for Undergraduate Medical Students in Thai Medical Schools
Chatchai Prechawai, Ngamjit Pattaravit, Orarat Kanchanawanitkul, Wirat Wasinwong, Sirikarn Siripruekpong and
Sasikaan Nimmaanrat
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

15

Assessment of educational environment of surgical theater at Songklanakarind hospital in medical students' perception
Thitiworn Choosong, Variya Chatdang, Wanachaporn Benjakul, Soraya Suntronsawat, Pongphon Chuchuen,
and Wattakorn Laohapiboonrattana
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

16

Attitudes of medical students toward patientcentered care: A cross sectional study in Prince of Songkla University, Thailand
Thanitha Sirirak, Tarntip Sangsuwan, Wadee Amruklert, Krishna Suvarnbhumi, Thadakorn Tantisarasart
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

17

Discordance between methods of decision in pass examination of objective structured clinical examination (OSCE) in
fifth-year medical student in obstetrics and gynecology
Nungrutai Saeaib, Chitkasaem Suwanrath, Sirirat Thamrongwat, Saovakon Boonkumnerd, Kritima Jantanawan
and Thada Kumkong
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

18

Do It Yourself (DIY): a mixed model for flipped (large) class in limited resources
Pairaya Rujirojindakul
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

19

Enhancing quality of Comprehensive Examination step 1
Chitkasaem Suwanrath, Chulalak Rueangnarong, Somchai Suntornlohanakul, Koramas Sanguansai and Chitdkhwan Kaewjungwad
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

20

Learning through logbook writing in Clinical Immersion Subject of second year medical students of Prince of Songkla
University, Thailand
Korpchoot Tayakkanonta, Suwanapha Thaweesin
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

21

Medical student reflection on palliative home care experience
Krishna Suvarnabhumi and Tasanee Khunthong
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

22

Reflection of self-recorded logbooks on surgical skills in clinical-year medical students
Chomphunut Supavita, Srila Samphao, Gloyjai Khumkong, Piyaporn Kongnuan and Jittima Intarapan
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  

23

Satisfactions of changing from traditional to flipped classroom
Srila Samphao, Gloyjai Khumkong, Piyaporn Kongnuan, and Jittima Intarapan
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  

24

The Perception of Instant Messaging Group Communications in Thai Medical Students
Polathep Vichitkunakorn, and Krishna Suvarnabhumi
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  

25

Tracking Pediatrician Graduates From Prince of Songkla University: Where Do They Go?
Somchit Jaruratanasirikul
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

26

“Book smart does not equal street smart”: assessment of “does” in anesthesiology residency program
Panthila Rujirojindakul, Edward McNeil, Chatchai Prechawai, and Tippawan Jantapan
Prince of Songkla University
»  ABSTRACT FILE  / POSTER FILE

รายชื่องานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2558