ค่านิยมการจัดการศึกษา “ACTIVE”

1. Active learning (เน้นกระบวนการเรียนรู้)

คณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความใฝ่รู้และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความแตกต่างและศักยภาพของนักศึกษา มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม ณ จุดเปลี่ยนแต่ละช่วงการศึกษา มีกระบวนการ ประเมินผลที่ใช้วัดความก้าวหน้า และสัมฤทธิผลของการเรียนรู้ และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน

2. Community-oriented education (มุ่งเน้นชุมชน)

คณะแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจชุมชนแบบองค์รวมตระหนักถึงบทบาทของ แพทย์ต่อชุมชน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนโดยให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ชุมชนตั้ง แต่ระยะเริ่มแรกของหลักสูตร และให้ชุมชนมีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษา

3. Technology supported learning and teaching (ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน)

คณะแพทยศาสตร์มุ่งหมายที่จะพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการทบทวนคุณภาพและติดตาม ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสัมฤทธิผล ของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นs

4. Integrated problem-based education (บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน)

คณะแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นฐาน

5. Valuing faculty, staff and partners (ให้คุณค่าต่ออาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมผลิต)

คณะแพทยศาสตร์ให้ความสำคัญต่ออาจารย์ และ บุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอก รวมถึงสถาบันร่วมผลิต แพทย์ และสถาบันสมทบเน้นการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า และมีความสุข ทั้งนี้กำหนดให้มีระบบการประเมิน และสร้างแรงจูงใจ โดยให้ผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าภารกิจด้านอื่น

6. Evidence-based education (ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์)

คณะแพทยศาสตร์มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักฐานจากงานวิจัยทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท รวมถึงมีการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด