คณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา

 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
 • ประธานรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • ประธานร่วมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (ชั้นปรีคลินิก) คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการดร.เอธัสวัฒน์ คำมณี
 • อนุกรรมการดร.โอภาส บุญเกิด
 • อนุกรรมการดร.กฤติกา แก้วจำนง
 • อนุกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ หิรัญญะชาติธาดา
 • อนุกรรมการอาจารย์นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์
 • อนุกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร
 • อนุกรรมการศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
 • อนุกรรมการดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ
 • อนุกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ
 • อนุกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสินิจธร รุจิระบรรเจิด
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาบทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาภูมิคุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบหายใจ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบหัวใจหลอดเลือด
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์, การปฏิสัมพันธ์ และพื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาการสัมผัสชีวิตแพทย์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบประสาท การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 1, 2
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาวงจรชีวิตมนุษย์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาบทนำเวชศาสตร์คลินิก 1, 2
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
 • ฝ่ายเลขานุการนางสาวนฤมล ไพโรจน์
 • ฝ่ายเลขานุการนางสาวสุวรรณภา ทวีสินธ์
 • ฝ่ายเลขานุการนางสาวสุวรรณี สินยัง
 • ประธานรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • อนุกรรมการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (ชั้นคลินิก)
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (ชั้นปรีคลินิก)
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา (สื่อการเรียนรู้)
 • อนุกรรมการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • อนุกรรมการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • อนุกรรมการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาสุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาสุขภาพ โรค และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ
 • อนุกรรมการประธานรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
 • อนุกรรมการรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ ภาควิชารังสีวิทยา
 • อนุกรรมการรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • อนุกรรมการรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
 • อนุกรรมการประธานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
 • ฝ่ายเลขานุการนางสาวจุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์
 • ฝ่ายเลขานุการนางสาวพรพิมล ปิลันธนาภรณ์