คณะกรรมการการศึกษา

  • download1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา
  • download2. กรรมการบริหารการศึกษาก่อนปริญญา
  • download3. กรรมการดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณแผนผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • download4. กรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • download5. กรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  • download6. กรรมการศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก
  • download7. กรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
  • download8. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาแพทย์
  • download9. กรรมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแพทย์
  • download10. กรรมการให้คำปรึกษานักศึกษาแพทย์