ติดต่อเรา

  • งานบริการการศึกษา

    คณะแพทยศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 074-429893

    074-451540-2

  • med-psu@psu.ac.th

  • @mededpsufanpage