ติดต่อเรา

  • งานบริการการศึกษา

    คณะแพทยศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 074-451540-2

  • psumeded@gmail.com

  • @mededpsufanpage