วันนี้ 87 ครั้ง ทั้งหมด 579436 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU

: อาจารย์แพทย์
1.แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการผลิตสื่อการสอน คณะแพทยศาสตร์

: แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน
1.ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน

: แบบฟอร์มทั่วไป
1.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม อ.แพทยศาสตรศึกษาฯ หน่วยทะเบียนฯ
2.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม อ.แพทยศาสตรศึกษาฯ หน่วยแพทยศาสตรฯ
3.แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบTeleconference
4.แบบรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาการสอนทักษะทางคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์
5.แบบฟอร์มสมัครอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
6.แบบฟอร์มกรอกข้อมูล SAR ประจำปีการศึกษา 2555
7.แบบฟอร์มสมัครเรียนภาษาอังกฤษ Tell me more 2557 สำหรับบุคลากร
8.แบ
บฟอร์มสมัครเรียนภาษาอังกฤษ Tell me more 2557 สำหรับนักศึกษา

 


หน้าหลัก

 Download แบบฟอร์มต่างๆ