วันนี้ 82 ครั้ง ทั้งหมด 496735 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU
หน้าหลัก Keypad

 1. วิธีการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการใช้งานเครื่อง Keypad

   - ด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2003  ( VDO FILE | PDF FILE )

      - ด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2007  ( VDO FILE | PDF FILE )

2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ARS SNAP ( VDO FILE | PDF FILE )

3. วิธีการให้คะแนนตัวเลือก หรือระบุข้อที่ถูกต้องในแต่ละข้อคำถาม

       - ด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2003  ( VDO FILE | PDF FILE )

      - ด้วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 ( VDO FILE | PDF FILE )

4. วิธีการตั้งค่าโปรแกรม ARS SNAP  ( VDO FILE | PDF FILE )

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น3 อาคารแพทศาสตศึกษาราชนครินทร์ โทร 074-451533 ภายใน 1533 E-mail : mr_aon@hotmail.com
-
หมายเหตุ
*** สำหรับผู้ขอใช้บริการสำหรับการประชุม / อบรม / สัมมนา หากมีการจัดการเรียนการสอนตรงกับวัน และเวลาที่ท่าน
    ขอใช้บริการ ทางหน่วยจะพิจารณาให้บริการสำหรับการเรียนการสอนก่อน และขอยกเลิกการให้บริการของท่านทันที


คู่มือการใช้งาน keypad