© 2016 Copyright: Medical Education, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร/บุคลากร
คณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา
ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา
หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
หน่วยกิจการนักศึกษา

การเรียนการสอน
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา/ตารางหมุนเวียน
e-Learning ก่อนปริญญา
e-Learning หลังปริญญา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Tell Me More
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (sis)
รับสมัครอาจารย์ประจำกลุ่ม PBL

การพัฒนาและวิจัย
TMED
Newsletter
MED-ED CLUB
MED-ED Focus
งานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
บทความด้านแพทยศาสตรศึกษา
กิจกรรมวิชาการคณะ
CME ด้านแพทยศาสตรศึกษา

บริการ
PSU Clinical Training Center
Anatomy Museum
Keypad
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตารางการใช้ห้อง
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ติดต่อเรา

keypad Enter 3

คู่มือการใช้งาน Keypad

Enter 1

แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง Keypad

Enter 2

ตารางการใช้งานเครื่อง

keypad

ขั้นตอนในการใช้เครื่อง Keypad

ใช้สำหรับการสำรวจความคิดเห็นเท่านั้น (แบบไม่คิดคะแนน)

1. แจ้งนักวิชาการประจำภาควิชาของท่าน หรือผู้ดูแลรายวิชา เพื่อติดต่อขอใช้เครื่องที่หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เอกสารประกอบการสอนต้องสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003,2010 เท่านั้น
3. ชื่อเอกสาร และชื่อโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. เอกสารในหน้าคำถาม ในส่วนของคำตอบ หรือตัวเลือก ท่านต้องสร้างด้วยเครื่องมือ Numbering ของโปรแกรม
  วิธีทำที่นี่ v.2003  ( VDO FILE | PDF FILE )    v.2007  ( VDO FILE | PDF FILE )
5. หลังจากจัดเตรียมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดแล้วคัดลอกโฟลเดอร์งานของท่าน และควรมาก่อนเวลาบรรยายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  เพื่อเตรียมความพร้อมค่ะ

ใช้สำหรับคำถามที่มีข้อถูกผิด (แบบคิดคะแนน)

1. แจ้งนักวิชาการประจำภาควิชาของท่าน หรือผู้ดูแลรายวิชา เพื่อติดต่อขอใช้เครื่องที่หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เอกสารประกอบการสอนต้องสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft  Powerpoint 2003,2010 เท่านั้น
3. ชื่อเอกสาร และชื่อโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. เอกสารในหน้าคำถาม ในส่วนของคำตอบ หรือตัวเลือก ท่านต้องสร้างด้วยเครื่องมือ Numbering ของโปรแกรม
  วิธีทำที่นี่ v.2003  ( VDO FILE | PDF FILE )    v.2007  ( VDO FILE | PDF FILE )
5. ดาวน์โหลดโปรแกรม Snap จากที่นี Download
6. ติดตั้งโปรแกรม Snap ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (วิธีการติดตั้งที่นี่ VDO FILE | PDF FILE )
7. จากนั้นให้คะแนนตัวเลือก หรือระบุตัวเลือกที่ถูกต้องในแต่ละข้อคำถาม
   วิธีทำที่นี่ v.2003  ( VDO FILE | PDF FILE )    v.2007  ( VDO FILE | PDF FILE )
8. หลังจากจัดเตรียมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดแล้วคัดลอกโฟลเดอร์งานของท่าน และควรมาก่อนเวลาบรรยายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
เพื่อเตรียมความพร้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น3 อาคารแพทศาสตศึกษาราชนครินทร์ โทร 074-451533 ภายใน 1533 E-mail : mr_aon@hotmail.com

-
หมายเหตุ
*** สำหรับผู้ขอใช้บริการสำหรับการประชุม / อบรม / สัมมนา หากมีการจัดการเรียนการสอนตรงกับวัน และเวลาที่ท่าน
    ขอใช้บริการ ทางหน่วยจะพิจารณาให้บริการสำหรับการเรียนการสอนก่อน และขอยกเลิกการให้บริการของท่านทันที

Enter 4

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ