วันนี้ 18 ครั้ง ทั้งหมด 623224 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU หน้าหลัก

บทความแพทยศาสตรศึกษา Med-Ed Focus

เดือน : กุมภาพันธ์ 2558

  บทความ : ให้คุณค่าต่ออาจารย์    บุคลากร และผู้ร่วมผลิต
 (Valuing faculty, staff and partners)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : มกราคม 2558

บทความ:งานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา

โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : เมษายน 2558

  บทความ:การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  ในทางการศึกษา
   (Evidence-based education)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : มีนาคม 2558

 บทความ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ

               TELLMEMORE

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : มิถุนายน 2558

  บทความ:เมื่อบทเรียน CAI ไม่จำกัด
  การเรียนเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์
  อีกต่อไป

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : พฤษภาคม 2558

บทความ:ผู้ป่วยจำลอง

โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

บทความย้อนหลัง

เดือน : สิงหาคม 2558

  บทความ:แบบสอบถามออนไลน์
  (e-Form)ของฟรีที่มีอยู่ในโลก

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : กรกฎาคม 2558

บทความ:แพทย์: สายอาชีพแห่งการ
เรียนรู้และการสอน

 (Physician: A career of learning and   teaching)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : ตุลาคม 2558

 บทความ:MOOC in Medical Education

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : กันยายน 2558

 บทความ:การเตรียมความพร้อมในการ
 เรียนสำหรับนักศึกาาแพทย์ชั้นปีที่2

โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : พฤศจิกายน 2558

 บทความ: การปรับปรุงระบบ e-learning
 ของคณะฯ

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : ธันวาคม 2558

 บทความ:อาจารย์ใหม่เรียนรู้และอยู่
 อย่างไรในคณะแพทยศาสตร์

โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : มกราคม 2559

 บทความ:การใช้MMI (Multiple Mini-
  Interview) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแพทย์

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : กุมภาพันธ์ 2559

  บทความ:Active Learning กับสมาร์ท

 โฟนใครๆก็ทำได้

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : มีนาคม 2559

 บทความ:Case based Discussion
             (CbD)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : เมษายน 2559

 บทความ:การปรับปรุงหลักสูตร
              แพทศาสตรบัณทิต

โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : พฤษภาคม 2559

 บทความ:การประเมินสมรรถนะแพทย์
              ประจำบ้านโดยเพื่อนร่วมงาน
              ด้วยMini-PAT

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : มิถุนายน 2559

 บทความ:การสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ
              ด้วยโปรแกรม Kahoot.!

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO