วันนี้ 39 ครั้ง ทั้งหมด 576813 ครั้ง


Medical Education E-mail Youtube_MedPSU

เดือน :  มีนาคม  2557

  บทความ :ภาษาอังกฤษง่ายนิดเีดยวกับ

  โปรแกรม TELL ME MORE

  โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : กุมภาพันธ์ 2557

 บทความ : การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้  SPICES Model

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : เมษายน 2557

 บทความ : Interactive Lecture

  โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : พฤศจิกายน 2556

  บทความ : ทำไมต้องสอนที่แผนก

  ผู้ป่วยนอก

  (Why teach in ambulatory care?)

 โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2556

  บทความ : มาทบทวน VDO   Streamingผ่านสมาร์ทโฟนและ

  ipad/iphone

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : สิงหาคม 2556

  บทความ : Andragogy VS Pedagogy   ความแตกต่างระหว่างหลักการสอนแบบ   ผู้ใหญ่และการสอนแบบเด็ก

 โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : กรกฎาคม 2556

 บทความ :Facebook แพทยศาสตรศึกษา

  โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : มิถุนายน 2556

  บทความ : Pendleton's rules:   เครื่องมือในการ feedback ผู้เรียน

 โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : มิถุนายน 2556

  บทความ : การผลิตบทเรียน

  Courseware e-learning

 โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : พฤษภาคม 2556

  บทความ:เว็บไซต์แหล่งข้อมูลด้าน

  แพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

 โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

หน้าหลัก

บทความแพทยศาสตรศึกษา Med-Ed Focus ย้อนหลัง

เดือน : พฤษภาคม 2557

 บทความ :การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

 เป็นฐาน Problem Bases Learning PBL

  โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : เมษายน 2557

บทความ : Interactive Lecture

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : กรกฎาคม  2557

บทความ : เปิดก๊อก 2 กับโปรแกรมสอน

 ภาษาอังกฤษ TELL ME MORE

 โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : มิถุนายน  2557

บทความ : Artive Learning

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูม

>> MORE  INFO

เดือน : พฤศจิกายน  2557

   บทความ :ประยุกต์การสอนกับเครื่อง   Audience response systemตอบสนอง

  พฤติกรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดย: คุณโสภิณ แก้วสลับศรี

>> MORE  INFO

เดือน : กันยายน 2557

 บทความ : การเตรียมความพร้อมในการ

 เรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

 โดย: คุณอัษฎาพร แกล้วทนงค์

>> MORE  INFO

เดือน : สิงหาคม  2557

 บทความ : แพทยศาสตรศึกษาที่มุ่งเน้น

 ชุมชน (community-orientedmedical  Education: COM)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO

เดือน : ตุลาคม  2557

  บทความ :การใช้เทคโนโลยีเพื่อ

 สนับสนุน การเรียนการสอน(Technology  supported  learning  and teaching)

โดย: นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

>> MORE  INFO