คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์

1. Professional habits, attitudes, moral, and ethics

มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพและจิตสำนึกของความเป็นลูกพระราชบิดาโดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

2. Communication and interpersonal skills

มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

3. Medical knowledge, clinical and manual skills, holistic and evidence-based patient care, and patient safety concern

มีความรู้ด้านการแพทย์ทักษะและหัตถการทางคลินิก* ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์และความปลอดภัย

4. Critical thinking and problem solving

สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ

5. Health promotion and understanding health care system: individual, community and population health

มีความรู้ ความเข้าใจและมุ่งมั่นในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพทั้งระดับบุคคล ชุมชน และประชาชน

6. Continuous professional development

พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7. Information technology skills, and innovation skills

มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม

8. Leadership, teamwork and management skills

มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการบริหารจัดการ

9. Social and life skills

มีทักษะทางสังคม และการดำเนินชีวิต