ผู้บริหาร/บุคลากร

พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

สุกัญญา ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนเละประเมินผลการศึกษา

อัษฎาพร แกล้วทนงค์

หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย

หัวหน้าหน่วยการศึกษาหลังปริญญา

รศ.พญ.มัณฑนา แก้วอิ่ม

อาจารย์พิเศษ

รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล

อาจารย์พิเศษ

ผศ.พญ.สินีนาฏ กาลเนาวกุล

อาจารย์พิเศษ

ผศ.จรรยา นครินทร์

อาจารย์พิเศษ

ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล

อาจารย์พิเศษ

กรมาศ สงวนไทร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

อัษฎาพร แกล้วทนงค์

หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตรศึกษา

รสิกร หนูเกลี้ยง

นักวิชาการศึกษา

สุดารัตน์ ชูสิงห์

นักวิชาการศึกษา

ศิริพร อินทรัตน์

นักวิชาการศึกษา

ประภัทร์ศรี ภัสสรภากร

นักวิชาการศึกษา

สุทธิกัลยา สุขสวัสดิ์

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

สงวน สุทธิมิตร

คนงาน

โสภิณ แก้วสลับศรี

หัวหน้าหน่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้

ดลเหลาะ ริดโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธนากร สะอาดดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาทิพย์ ทองนวล

นักวิชาการศึกษา

ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม

นักวิชาการศึกษา

กรณ์วรัตน์ อุปถัมภ์

นักวิชาการศึกษา

อรุณลักษณ์ ลอยจิ้ว

นักวิชาการศึกษา

อัญชลี สรเกตุ

นักวิชาการศึกษา

ศุภกฤษฏ์ เชื้อแก้ว

นักวิชาการศึกษา

จตุพร ทวยบุตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทนง จินดาวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

สุภาพรรณ จิตต์โสภณ

หัวหน้าหน่วยการศึกษาหลังปริญญา

จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย

นักวิชาการศึกษา

นฤมล กลิ่นขจรวงศ์

นักวิชาการศึกษา

คริษฐา ไชยสิตะมณี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญการ

สุกัญญา ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนเละประเมินผลการศึกษา

สุวรรณภา ทวีสินธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

พรพิมล ปิลันธนาภรณ์

นักวิชาการศึกษา

ชิดขวัญ แก้วจังหวัด

นักวิชาการศึกษา

เสาวรส ไพจิตร

นักวิชาการศึกษา

ลัดดาวัลย์ ไชยมุณี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นกน้อย พรหมรักษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สุวรรณี สินยัง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ศิริพร บุรีศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาพร มีเสน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พงษ์สิทธิ์ สโมสร

แม่บ้าน