ชิดขวัญ แก้วจังหวัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 การสอบขั

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561  กา

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 256

กำหนดการสอบ ครั้งที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561         สนามสอบกร

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)