ทั่วไป

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 การสอบขั

ข้อมูลกำหนดการจัดการสอบ Long case (สาหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างป

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมั

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา

แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ผลการสอบอัตนัยประย