ชั้นปีที่ 2,3

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 256

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)