ชั้นปีที่ 6

ประกาศการสอบ MEQ (ศรว.) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 และแนวทางข้อปฏิบัติ/มาตรการการสอบแบบ new normal

503 total views, 12 views today

503 total views, 12 views today ประกาศการสอบ MEQ ณ คณะแพทยศา

การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Med201 ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรฯ

656 total views, no views today

656 total views, no views today การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 (ME

การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

การสอบประมวลความรู้ ข้นัที่ 3 (MEQ) คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิ

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

31 total views, no views today

31 total views, no views today การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 , 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

2,632 total views, 6 views today

2,632 total views, 6 views today ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

27 total views, no views today

27 total views, no views today กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

10 total views, no views today

10 total views, no views today กำหนดการสอบ: การสอบขั้นตอนที่ 1 วั

การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว. ครั้งที่ 3 / 2561 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

10 total views, no views today

10 total views, no views today การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อ

7 total views, no views today

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Med600 ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตรฯ

ผู้มีสิทธิ์สอบ MEQ : นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาการปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบ

เวลา 08.45 น.         รายงานตัวเข้าสอบโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ อาคารเรียนรวมฯ ณ ห้อง Med600 ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตรฯ

เวลา 09.00 น.      เริ่มสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ข้อกำหนดของการสอบ MEQ

  1. การสอบ MEQ นักศึกษานั่งสอบตามแผนผังที่นั่งสอบ (ดูแผนผังที่นั่งสอบในวันสอบ)
  2. ห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิตอล มาในวันสอบ
  3. การสอบเริ่มตรงเวลา หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว นักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขอเข้าสอบสายหลังจากนั้น นักศึกษาเข้าสอบไปก่อนโดยไม่มีการต่อเวลา ทั้งนี้ประธานการจัดสอบฯ จะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลการเข้าสอบสายหากไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าการเข้าสอบของนักศึกษาเป็นโมฆะ
  4. ข้อสอบทั้งชุดมีจำนวนข้อสอบ 5 ข้อใหญ่ ได้แก่ อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, สูติ-นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  5. เกณฑ์ผ่าน : การคิดเกณฑ์ผ่านของข้อสอบทั้งชุด ให้นำคะแนนที่เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละข้อมารวมกัน
  6. การตัดสินผลสอบ : ใช้คะแนนรวมของทุกข้อ ถ้าได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ผ่านรวม ถือว่าสอบผ่าน

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รหัส ชื่อ-สกุล
5610310120 นาย ภูมมินทร์ ยอดสุรางค์
5510310135 นาย อัชฌารอฟ มูเก็ม
5610310180 นาย อภิลักขณ์ เหมะรักษ์
5510310183 นาย ภัททนพ เงาดุลยวัต

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ ==> compre3-3-61PSU

การสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

7 total views, no views today

7 total views, no views today ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหา