กำหนดการสอบ longcase อายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1

การสอบ long case ภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ Extern ปีการศึกษา 2559
สอบรอบ 1 (30 คน) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 – 15.30 น.
ณ ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

กำหนดการสอบ longcase อายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1