การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดการลงทะเบียน ปี1 เทอม2
รายละเอียดการลงทะเบียน ปี2 เทอม2