กำหนดการข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ NLE 1-2 ประจำปี 2560 (22-23 เมษายน 2560)

ผู้เข้าสอบเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลา 7.30 น.

 **ขอความร่วมมือไม่นำสัมภาระติดตัวมาในวันสอบ

เนื่องจากไม่มีที่เก็บสัมภาระ หากสูญหายทางสนามสอบไม่รับผิดชอบ**

ผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและเก็บสัมภาระบริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

และขึ้นลิฟต์ที่ทางสนามสอบจัดให้ เท่านั้น

กำหนดการสอบ NLE 1

กำหนดการสอบ NLE 2