การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม มกราคม 2560

  •  การสอบขั้นตอนที่ 1 : จัดสอบวันที่ 22 เมษายน 2560
  •  การสอบขั้นตอนที่ 2 : จัดสอบวันที่ 23 เมษายน 2560

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  NLE 1-2_2560_2

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.cmathai.org/