กำหนดสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ NLE 1-2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (21-22 เมษายน 2561)

ผู้เข้าสอบเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลา 7.30 น.

 **ขอความร่วมมือไม่นำสัมภาระติดตัวมาในวันสอบ

เนื่องจากไม่มีที่เก็บสัมภาระ หากสูญหายทางสนามสอบไม่รับผิดชอบ**

ผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและเก็บสัมภาระบริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

และขึ้นลิฟต์ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เท่านั้น

รายชื่อผู้เข้าสอบ NLE 1

รายชื่อผู้เข้าสอบ NLE 2