ประกาศฯ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Question: MEQ)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3
(Modified Essay Question: MEQ)
สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ==> MEQextern61