กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 การสอบข้อเขียน (MEQ) วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

การสอบข้อเขียน (MEQ)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์

 

compreMEQ-61-2-post