ประกาศ การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 Comprehensive1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 Comprehensive1

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 

 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.15-16.15 น.

ณ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์

==> รายละเอียดดังไฟล์แนบcompre1-61-30march2019