การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 Comprehensive1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 Comprehensive1
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.45-16.30 น.
ณ ห้อง Med 201 ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรฯ

==> เอกสารแนบcompre2-61