การสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ได้ขอให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Question: MEQ) โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง โดยเริ่มในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อ ขอให้ดำเนินการสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดการสอบในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ==>MEQ3-62 CMAMEQ3